DANMARKS IDROTTSFÖRENING  

BOKSLUT 2000
RESULTATRÄKNING  00.01.01 99.01.01
-00.12.31 -99.12.31
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 158.550 118.600
Träningsavgifter, licenser 116.716 56.050
Egna insatser träningsläger 100.201 0
Försäljningsintäkter   70.561 59.174
Reklam, sponsring 204.000 152.268
Aktivitetsintäkter 325.016 822.841
Lotteriintäkter 411.302 394.396
Bidragsintäkter 415.634 395.378
Ungdomslagens lagkassor bingolotto 142.410 180.728
Övriga intäkter 630 17.500
                               Summa intäkter 1.945.020 2.196.935
 
Föreningens kostnader
Inköpskostnader -745.895 - 668.207
Inköp aktiviteter -144.781 -373.666
Ungdomslagens lagkassor -142.410 -180.728
Inköp lotterier -11.090 - 1.570
Personalkostnader -457.183 -564.888
Administrationskostnader -185.598 -164.397
 258.063 243.479
Idrottsplatskostnader
Fordonskostnader -108.209 -82.214
Fastighetskostnader -67.681 -83.681
Idrottsplaner -113.784 -264.479
  - 31.611  -  186.895
Avskrivningar
Inventarier - 35.000 0
 -  66.611 - 186.895
Finansiella kostnader
Ränteintäkter  500 402
Räntekostnader -  2.702 -   3.116
  -   68.813 -   189.609
Extraordinära intäkter 100.000 0
 
Bokslutsdispositioner
Avsättning KG Erikssons minne -   100 -   73
Avsättning G Erikssons minne -   100 -   72
                           ÅRETS RESULTAT 30.987 -   189.754
 
 
BALANSRÄKNING 2000.12.31 1999.12.31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Likvida medel  144.929 96.696
Kundfordringar 16.118   23.500
Förskottsbet.kostn, upplupn.intäkter 311.030 191.214
Varulager   12.339   12.339
  484.416  323.749
Anläggningstillgångar
Värdepapper  1.150 1.150
Depositioner 2.200 2.200
Inventarier 114.923  144.723
Idrottsplatsen 60.000 60.000
Fastigheter 285.938 285.938
Markanläggning    6.629    6.629
  470.840 500.640
 
SUMMA TILLGÅNGAR 955.256 824.389
 
 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 174.742 181.875
Förskottsbet.intäkter, upplupn.kostnader 7.583 57.696
Övriga skulder   81.702 0
Personalskatter 4.000  4.176
  268.027 243.747
Reserveringar
Fond för utveckling av juniorer (flickor) 10.000 10.000
K-G Erikssons Minne 16.146 16.046
Gösta Erikssons Minne 15.623 15.123
Fond för kommande byggnation 75.000 0
116.769    41.169
Eget kapital
Eget kapital 539.473 729.227
Årets resultat 30.987  -  189.754
570.460   539.473
 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  955.256  824.389

(Reservation för ev. skrivfel)

 Styrelsen föreslår att årets vinst 30.986:36 balanseras i ny räkning.

 Uppsala den 13 februari 2001

 Roland Bohlin       Gertrud Nordell
 Ordförande           Sekreterare

 Karl-Erik Krantz   Annika Fagerström
 Vice ordförande     Ledamot                                                                                                                     

Tillbaka